Privātuma politika

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “CERERA1” reģistrācijas Nr. 40002012786, juridiskā adrese: Brīvības iela 66-3, Balvi, LV-4501, kurai pieder veikals “CERERA1” un interneta veikals www.cerera1.lv.

Privātuma politikas mērķis

Privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņiem.
Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu fizisku personu, piemēram: vārds uzvārds, personas kods, dzīves vietas vai piegādes adrese, personīgais tālruņa numurs, personīgais e-pasts, saņemtie pakalpojumi, norēķinu informācija, elektroniskās komunikācijas informācija un cita informācija, kas attiecināma uz fizisku personu.

Piemērošanas sfēra

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz fiziskajām personām :

 • Potenciālajiem un bijušajiem  Klientiem;
 • CERERA1 interneta veikala apmeklētājiem.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā vai vidē Klients sniedz personas datus un kādās sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Personas datu apstrādes mērķi

CERERA1 apstrādā personas datus šādiem mērķiem :

 • Preču pārdošanai un komercdarbības nodrošināšanai: – Klienta identificēšanai un apkalpošanai;
  – pavadzīmes vai rēķina sagatavošanai,
  – preču piegādei ,
  – preču atgriešanai vai maiņai,
  – pirkuma naudas atgriešanai,
  – garantijas saistību izpildei,
  – Klientu sūdzību izskatīšanai un apstrādei,
  – norēķinu administrēšanai un atskaišu sagatavošanai,
  – biznesa analīzei un plānošanai.
 • Informācijas sniegšanai valsts vai pašvaldību iestādēm ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Klienta personas datu apstrādes, ko veic CERERA1 , tiesiskie (likumīgie) pamati ir šādi:

 • Klienta pieteikums vai pasūtījums – lai izpildītu Klienta pirkumu, lai piegādātu preci Klientam, atrieztu preci vai naudu, apmainītu preci, izskatītu klienta sūdzību, izpildītu garantijas saistības utml.
 • normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu CERERA1 saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

Personas datu apstrāde

CERERA1 veic personas datu apstrādi atbilstoši datu apstrādes nolūkiem  un tiesiskiem pamatiem.
CERERA1 apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiskās iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus.
Klienta atteikums sniegt CERERA1 personas datus, kas ir obligāti nepieciešami noteikto darbību izpildei, rada šķēršļus Klientam saņemt, bet CERERA1 izpildīt noteiktās darbības, piemēram: nopirkt vai pārdot preci CERERA1 interneta veikalā, pasūtīt preces piegādi, piegādāt preci, atgriezt preci, saņemt vai atmaksāt pirkuma naudu.
Klienta pirkumu kvalitatīvai un ātrai izpildei CERERA1 var pilnvarot trešās personas jeb savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes darbības, kā piemēram, pirkto preču sūtīšana, rēķinu izsūtīšanu utml. Ja šo uzdevumu izpildei trešās personas jeb sadarbības partneri apstrādā CERERA1 rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgas trešās personas vai sadarbības partneri ir uzskatāmi par apstrādātājiem un CERERA1 ir tiesības nodot viņiem uzdevumu izpildei vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams konkrēto darbību veikšanai.

 Personas datu aizsardzība

CERERA1 aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un CERERA1 saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Personas datu glabāšanas ilgums

CERERA1 glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv viens no šiem pamatiem:

 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā CERERA1 vai Klients var realizēt savas tiesiskās intereses;
 • kamēr CERERA1 pastāv ārējos normatīvajos aktos noteiktais pienākums datus glabāt.

Kad šeit minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

Klientam ir tiesības:

 • saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi;
 • saskaņā ar normatīvajiem aktiem pieprasīt CERERA1 piekļuvi saviem personas datiem;
 • pieprasīt CERERA1 veikt personas datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu.

Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 • rakstveida formā klātienē CERERA1 veikalā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu
 • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

 

0

Grozs